December 24, 2012

اصلاح طلبان و اپوزیسیون سنتی

دیشب، ساعت ۲ ، آخرین رپورت رادیولوژی برای هفته کار را انجام دادم  و از امروز هفته فعالیت سیاسی ام  دوباره آغاز می شود.  عکسهای نزدیک به ۸۰۰ مریض را من در طول هفت شب کاری بررسی  کردم و مغز ام کمی خسته است.

تصور من بعد از صحبتهای زیاد دراین چند هفته بعد از انتشار کتاب "انقلاب نوروز"  این است که درصد زیادی از فعالین  سیاسی هنوز به فلسفه خشونت پرهیزی برای مبارزه باور ندارند و  کمتر از ۵% فعالین ایرانی  این فلسفه را پذیرفته اند. این نوع تلقی نه تنها طبیعی و قابل پیش بینی بود بلکه در طی اغلب مبارزات  بی خشونت، همواره  در یک چنین مرحله از مبارزات، چنین  درصدهای پائینی وجود داشتند.  چرا که رفتار حاکمین دیکتاور در  اذهان مبارزین، چنین برداشتی را القا میکند.   اکثر یا دنباله رو فلسفه اصلاح طلبی (مبارزه مدنی در چهار چوب قانون اساسی  و مشارکت با استبداد برای تغییر ) را باور دارند  یا از اپوزیسیون سنتی هستند که میگویند که مبارزه علیه استبداد های خون خوار  همچون جمهوری اسلامی و بشار  اسد  را فقط از طریق مبارزه مسلحانه میشود پیش برد.

December 15, 2012

تولدی دوباره برای وبلاگم


سالهاست که مطلبی در وبلاگم ننوشته ام.  دوستانی که به یاد دارند، من وبلاگ فعالی به زبان انگلیسی زیر نام خودم همینجا داشتم که در سالهای  ۲۰۰۳-۲۰۰۵ مطالبی  سیاسی یا اجتماعی درباره ایران برای انگلیسی زبانان  مینوشتم.