May 29, 2013

اتحاد برای دمکراسی؛ حفظ قانون اساسی جمهوری اسلامی یا انحلال آن!؟


وقتی به جنبش های سرنگون کننده حکومت های خودکامه در اواخر قرن بیستم نگاه کنیم، به نظر می آید که هرکدام رهبرهائی مثل گاندی و مارتین لوتر کینگ داشتند. حال آن که بسیاری از این جنبش ها بدون داشتن رهبران کاریزماتیک مشخص، تنها با
آموختن اصول و اخلاق خشونت پرهیز، و پایداری بر این اصول موفق شدند تا موجب سرنگونی رژیم های خودکامه شوند.

اپوزیسیون بیمار

با توجه به بیانیه "اتحاد برای دموکراسی در ایران" که خود را بخشی از اپوزیسیون می شناسد، و این هفته در استکهلم، چهارمین تجمع خود را برگزار کرد، انتخابات آزاد را به عنوان استراتژی و راهکار ارائه می دهد حال آن که انتخابات آزاد، هدف است نه راهکار یا استراتژی.

انتخابات آزاد فقط موقعی می تواند بصورت استراتژی درآید که در چارچوب اصلاح طلبی (مشارکت و همکاری در درون نظام) چانه زنی از بالا به دست امثال خاتمی و رفسنجانی، انجام شود و نظام اجازه شرکت بخش بیشتری از جامعه را در تعین سرنوشت سیاسی از طریق انتخابات (با وجود تبعیض درون قانون اساسی) داده و آن را به دروغ به عنوان انتخابات آزاد جلوه دهد.

از جمله مشکلات مردم با شرکت کنندگان در کنفرانس هائی چون "اتحاد برای  دمکراسی"، یکی شفاف نبودن منابع مالی برگزاری چنین کنفرانس هائی است و دیگر ناروشن بودن نحوه برگزاری انتخابات آزاد مورد نظر آنان در چارچوب قانون اساسی اسلامی و با حذف ولایت فقیه یا انحلال قانون اساسی و حذف تبعیض در جامعه است. یعنی آنان بطور آشکار نمی گویند که آیا هدفشان حفظ قانون اساسی جمهوری اسلامی به شکل تبعیض گزار است یا تأسیس قانون اساسی انسان مدار بر پایه مفاد حقوق بشر.

شصت و پنج نفر شرکت کننده در آخرین کنفرانس "اتحاد برای دمکراسی" در استکهلم، با سکوت خود نسبت به پنهانکاری در مورد اصلاح یا انحلال قانون اساسی جمهوری اسلامی، در بیانیه منتشر شده، با استفاده از پرواز مجانی، هتل مجانی و نهار مجانی، خود را به سیاهی لشگر نمایشنامه برگزار کنندگان این کنفرانس تبدیل کرده اند.

May 25, 2013

گام به گام با خبر در تلویزیون اندیشه

آقای رضا گوهرزاد، تهیه کننده و مجری برنامه گام به گام با خبر در تلویزیون اندیشه، در مصاحبه ای که با دکتر کوروش عرفانی و دکتر امیر فصیحی در باره دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران داشت، نظر آنان در باره رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی از طرف شورای نگهبان و عواقب و حوادث بعد از آن را جویا شد.

May 15, 2013

گام به گام با خبرها. مصاحبه رضا گوهرزاد با امیر فصیحی در مورد انتخابات...

در این مصاحبه دکتر فصیحی، کار کسانی که در صدد حفظ نظام جمهوری اسلامی هستند را همکاری با ظالم و پیروی از قانون اساسی ایران که بر تبعیض، شکل گرفته است را مشارکت در ظلم، می خواند.   او که خواهان انحلال نظام از طریق خشونت پرهیزی است، معتقد است مردمی که مخالف نظام هستند، باید به صورت فعال و به هر طریق، ازفضای انتخاباتی استفاده کرده و دست به نافرمانی مدنی بزنند.

او از قول گاندی می گوید که جامعه باید به هوشیاری ای  برسد که مردم همکاری و مشارکت با ظلم و ظالم را امری خجالت آور ببینند.  او می گوید که ایمیل دوست فرهیخته ای که نوشته بود "درود بر هاشمی، سلام بر خاتمی" بسیار او را آزار داد و نشان عدم شرم و یا خجالت اصلاح طلبان  در راه همکاری با کسانی که خواهان حفظ تبعیض (نوعی ظلم) در جامعه می باشند می باشد.

May 10, 2013

مصاحبه دکتر کوروش عرفانی با دکتر امیر فصیحی در تلویزیون اندیشه، در باره ...

در این کتاب دکتر فصیحی با تحقیق بر روی روان آدمی در برخورد با سختی ها و شداید، و جستن راهی برای رهائی از نظام های سرکوبگر و خودکامه از بکار بردن جشن ها و مراسم کهن ایرانی به مثابه ابزاری برای خشونت پرهیزی و نافرمانی مدنی در راه انحلال نظام جمهوری اسلامی و رسیدن به حکومتی شکل گرفته بر اساس مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، سخن می گوید


بخش دوم سخنرانی دکتر امیر فصیحی در کلوب روتاری

موضوع سخنرانی: برگزاری جشن های ملی به مثابه حرکتی اعتراضی و نافرمانی مدنی برای رسیدن به 

دمکراسی، بر اساس کتاب انقلاب نوروزی