January 8, 2013

مصاحبه امیر فصیحی با شهروند -

 تنها راه جلوگیری از جنگ ، نا فرمانی مدنی فراگیر علیه نظام است.  جشنهای ملی ابزاری هستند برای نا فرمانی مدنی.

لینک به فایل pdf : No comments: