June 1, 2013

استقرار نیروهای انتضامی در روز 24 خرداد و پیامد آن برای اپوزیسیون و درگیریهای آینده

در مورد اعلام دولت در مورد استقرار نیروهای انتظامی در داخل شهرها و در مرزهای ایران،با یک محاسبه سردستی می بینیم که 300 هزار نیروی امنیتی نسبت به 76 هزار صندوق رأی گیری، رقم چندان بالائی نیست. به احتمال زیاد در دوره انتخابات اتفاقی نخواهد افتاد که این مأموران بروی مردم اسلحه بکشند، اما این مدلی از شرایطی است در شورشهای آینده، وقتی که مردم جان به لب شده، بخاطر مسائل اجتماعی و بویژه اقتصادی مثل بمب منفجر شوند. اپوزیسیون باید از حالا خود را آماده چنان روزی کند و برنامه ریزی برای چنین شرایطی را مورد گفتگو قرار دهد. مردم با اخلاق، روشها و استراتژی مبارزه برای چنین روزی باید آشنا باشند.

No comments: