June 1, 2013

کمپین جلیلی و نشان ضعف مدیریت انتخابی بیت رهبری

دکتر فصیحی در این مصاحبه در باره کاندیداتوری آقای جلیلی می گوید: در انتخابات سالهای گذشته احمدی نژاد از درون سپاه، کاندیدای منتخب مصباح یزدی بود و مورد تأیید خامنه ای نیز قرار داشت. در انتخابات کنونی، هدف خامنه ای تأیید یکی از سه کاندیدای سه نفره (ولایتی- قالی باف- حداد عادل) از طیف اصولگرایان سنتی است. اما ضعف مدیریت خامنه ای باعث شده تا آن سه تن نتوانند سر  فردی که در نظر سنجی ها رأی بیشتر بیآورد اجماع کنند و بین آنان اختلافات زیادی رخ داده است. بخاطر همین شرایط، بار دیگر موقعیت مصباح یزدی  جلوتر از بقیه است. تصمیم جناه اصولگرایان سنتی برای انصراف یا عدم انصراف در روزهای 16-18 خرداد انجام خواهد شد.

No comments: