May 10, 2013

بخش دوم سخنرانی دکتر امیر فصیحی در کلوب روتاری

موضوع سخنرانی: برگزاری جشن های ملی به مثابه حرکتی اعتراضی و نافرمانی مدنی برای رسیدن به 

دمکراسی، بر اساس کتاب انقلاب نوروزی

No comments: