May 15, 2013

گام به گام با خبرها. مصاحبه رضا گوهرزاد با امیر فصیحی در مورد انتخابات...

در این مصاحبه دکتر فصیحی، کار کسانی که در صدد حفظ نظام جمهوری اسلامی هستند را همکاری با ظالم و پیروی از قانون اساسی ایران که بر تبعیض، شکل گرفته است را مشارکت در ظلم، می خواند.   او که خواهان انحلال نظام از طریق خشونت پرهیزی است، معتقد است مردمی که مخالف نظام هستند، باید به صورت فعال و به هر طریق، ازفضای انتخاباتی استفاده کرده و دست به نافرمانی مدنی بزنند.

او از قول گاندی می گوید که جامعه باید به هوشیاری ای  برسد که مردم همکاری و مشارکت با ظلم و ظالم را امری خجالت آور ببینند.  او می گوید که ایمیل دوست فرهیخته ای که نوشته بود "درود بر هاشمی، سلام بر خاتمی" بسیار او را آزار داد و نشان عدم شرم و یا خجالت اصلاح طلبان  در راه همکاری با کسانی که خواهان حفظ تبعیض (نوعی ظلم) در جامعه می باشند می باشد.

No comments: