May 10, 2013

مصاحبه دکتر کوروش عرفانی با دکتر امیر فصیحی در تلویزیون اندیشه، در باره ...

در این کتاب دکتر فصیحی با تحقیق بر روی روان آدمی در برخورد با سختی ها و شداید، و جستن راهی برای رهائی از نظام های سرکوبگر و خودکامه از بکار بردن جشن ها و مراسم کهن ایرانی به مثابه ابزاری برای خشونت پرهیزی و نافرمانی مدنی در راه انحلال نظام جمهوری اسلامی و رسیدن به حکومتی شکل گرفته بر اساس مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، سخن می گوید


No comments: